Δείτε τα στοιχεία του 2ου Κύκλου για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αναφορικά με τους Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημύρας ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Τ = 50, 100, 1000 έτη: Τα τεχνητά γεγονότα βροχής των συγκεκριμένων περιόδων επαναφοράς, που χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα εισόδου για τον προσδιορισμό των εκτάσεων και βαθών/ταχυτήτων πλημμύρας, έχουν προσδιοριστεί βάσει στατιστικής επεξεργασίας βροχομετρικών δεδομένων που περιγράφουν την ιστορική περίοδο έως και το 2022. Τα χρονικά διαστήματα για τα οποία ήταν διαθέσιμα τα αξιοποιήσιμα δεδομένα δεν ήταν κοινά μεταξύ των σταθμών μέτρησης.
  • Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αφορούν συγκεκριμένο τεχνητό γεγονός βροχής που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο όγκο και συγκεκριμένη διάρκεια. Σημειώνεται ότι ένα περιστατικό βροχής με τον ίδιο όγκο και την ίδια διάρκεια αλλά με διαφορετική χρονική κατανομή, θα είχε διαφορετικό πλημμυρικό αποτέλεσμα.