ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας – EL11

ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας – EL11

Το ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας, με έκταση 7321 km², ορίζεται από τα όρη Κερδύλια, Βερτίσκος, Κρούσια και Μπέλες στα Δυτικά, το Φαλακρό και τα Όρη Λεκάνης στα Ανατολικά‐Νοτιοανατολικά, τους Κόλπους του Ορφανού (ή Στρυμονικό) και της Καβάλας προς Νότο και την οροσειρά Μπέλες προς Βορρά.

Οι κύριοι ποταμοί του ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας είναι ο π. Στρυμόνας και ο παραπόταμός του π. Αγγίτης. Δευτερεύοντες ποταμοί του ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας είναι οι π. Μπέλιτσα, Κρουσοβίτης και οι ανάντι παραπόταμοι του Αγγίτη. Ο Στρυμόνας είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Βαλκανικής χερσονήσου, με συνολικό μήκος ~ 400 km, από τα οποία τα 110 km βρίσκονται σε Ελληνικό έδαφος. Ο π. Στρυμόνας πηγάζει από το όρος Βίτοσα της Βουλγαρίας και ακολουθώντας πορεία νότια‐ανατολική (290 km στη Βουλγαρία), εισέρχεται στην Ελλάδα στην περιοχή του Προμαχώνα του Νομού Σερρών.

0
Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας έχει συνολική έκταση 7.321 km² και αποτελείται από μία Λεκάνη Απορροής του ποταμού Στρυμόνα.

ΛΑΠ Στρυμόνα (EL1106)

Στο ΥΔ δεσπόζει από απόψεως επιφανειακών υδάτων ο π. Στρυμόνας και ο κύριος παραπόταμός του π. Αγγίτης. Τα υπόλοιπα υδατορεύματα του ΥΔ είναι πολύ μικρότερης δυναμικότητας και αφορούν τα ρεύματα που αποστραγγίζουν την κλειστή λεκάνη Οχυρού και τις παράκτιες περιοχές μεταξύ της εκβολής του Στρυμόνα και της Καβάλας, με κυριότερο το ρ. Μαρμαρά. Η μέση ετήσια προσφορά επιφανειακού νερού στο υδατικό διαμέρισμα, ανέρχεται σε 3.500 hm³, εκ των οποίων ποσοστό 41 %  προέρχεται από ίδιους πόρους του διαμερίσματος, ενώ το υπόλοιπο 59 % (2.000 hm³ περίπου) προέρχεται από την εισροή νερού από τη Βουλγαρία μέσω του π. Στρυμόνα.

Κλίμα

Το μεγαλύτερο μέρος του ΥΔ είναι πεδινό, με τις πεδιάδες Σερρών και της Δράμας να συνιστούν το μεγαλύτερο τμήμα του. Το κλίμα στην παράκτια ζώνη χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό με ήπιους χειμώνες και ξηρά, θερμά καλοκαίρια, ενώ στην υπόλοιπη περιοχή ως μεσόθερμο‐μεσευρωπαϊκό με γενικά κρύους χειμώνες και δροσερά, υγρά καλοκαίρια. Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων μεταβάλλεται από 550 έως 800 mm περίπου στα παράκτια και πεδινά, 600 ως 1000mm στο εσωτερικό και υπερβαίνει τα 1000mm στα ορεινά.

… Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) ΦΕΚ… θα ενημερωθεί :

Δείτε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) πατώντας παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (ΧΕΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

  1. EL11APSFR001 Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Απροβάλτας
  2. EL11APSFR002 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων παραλίας Ν. Καβάλας από Νέα Πέραμο έως Καβάλα
  3. EL11APSFR003 Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Στρυμόνα και παραλίμνια ζώνης της Κερκίνης, χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Αγγίτη, συμπεριλαμβανομένου του κάμπου των Τεναγών Φιλίππων, και ρεμάτων Πηγαδούλι, Πλατανόρεμα και Μαρμαρά
  4. EL11APSFR004 Χαμηλή ζώνη άνω ρου Στρυμόνα αμέσως κατάντη των συνόρων
  5. EL11APSFR005 Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Οχυρού

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε:

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (ΧΚΠ) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:

  1. EL11APSFR001 Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Απροβάλτας
  2. EL11APSFR002 Χαμηλές ζώνες ρεμάτων παραλίας Ν. Καβάλας από Νέα Πέραμο έως Καβάλα
  3. EL11APSFR003 Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Στρυμόνα και παραλίμνια ζώνης της Κερκίνης, χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Αγγίτη, συμπεριλαμβανομένου του κάμπου των Τεναγών Φιλίππων, και ρεμάτων Πηγαδούλι, Πλατανόρεμα και Μαρμαρά
  4. EL11APSFR004 Χαμηλή ζώνη άνω ρου Στρυμόνα αμέσως κατάντη των συνόρων
  5. EL11APSFR005 Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Οχυρού

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε:

Παραδοτέα μελέτης 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL11:....θα ενημερωθεί....

Π01 - Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους