ΟΜΒΡΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ - 2ος ΚΥΚΛΟΣ

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέθεσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο την εκπόνηση του έργου: «Παραγωγή χαρτών με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας (εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα)». 

Το έργο είχε ως αντικείμενο την ενοποίηση, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, των παραμέτρων των όμβριων καμπυλών, όπως αυτές προέκυψαν, σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος, στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Οδηγία 2007/60/ΕΚ). Το παραδοτέο του έργου είναι χάρτες, σε ψηφιακή και επεξεργάσιμη μορφή, με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε:

α) Οδηγίες εφαρμογής όμβριων καμπυλών,

β) Shapefile με τις παραμέτρους των όμβριων καμπυλών στους βροχομετρικούς σταθμούς που χρησιμοποιήθηκαν.