Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ και η ΚΥΑ Η.Π 31822/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ενσωμάτωσής της στο ελληνικό δίκαιο, προβλέπουν ότι θα πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση και ενεργός συμμετοχή του κοινού σε όλα τα στάδια εφαρμογής.

Συγκεκριμένα προβλέπονται (άρθρο 10 Οδηγίας):

10(1): τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις κινδύνων πλημμύρας, οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας, οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας και τα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας να καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό.

10(2): Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην κατάρτιση, την επανεξέταση και την ενημέρωση των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας.