ΟΜΒΡΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ - 1ος ΚΥΚΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΙΣΧΥ

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ), ως αρμόδιο όργανο, ανέθεσε την εκπόνηση μελετών που αφορούν στην κατάρτιση ΄ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ΄ στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της Χώρας. Σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές, στο πλαίσιο των συμβάσεων, καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα. Στόχος ήταν ο υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα υδρολογικά σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη).

Οι όμβριες καμπύλες που καταρτίστηκαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της έντασης της βροχόπτωσης σχεδιασμού, για επιλεγμένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς, σε οποιαδήποτε θέση ή λεκάνη απορροής της χώρας.

Στους παρακάτω συνδέσμους επισυνάπτονται:

α) Έκθεση με παρουσίαση της μεθοδολογίας κατάρτισης των όμβριων καμπυλών και κατευθύνσεις για την ευρύτερη χρήση τους σε μελέτες σχεδιασμού τεχνικών έργων,

β) Shapefile και πίνακας με τις παραμέτρους των όμβριων καμπυλών στους βροχομετρικούς σταθμούς που χρησιμοποιήθηκαν.