Στο πλαίσιο της κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης, αλλά και της αναθεώρησης αυτών, παράγονται σύνολα γεωχωρικών δεδομένων. Τα δεδομένα αφορούν στα Υδατικά Διαμερίσματα, στις Λεκάνες Απορροής Ποταμών, καθώς και στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Κινδύνων Πλημμύρας.

Η Γ/Δ Υδάτων προσφέρει τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων μέσω ειδικής Γεωπύλης που έχει αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό.

Συγκεκριμένα η Γεωπύλη περιλαμβάνει:

  • Τα όρια  των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων (River Basin Districts – RBD) στο σύνολο της χώρας
  • Τα όρια των Λεκάνων Απορροής Ποταμών (River Basins – RB) στο σύνολο της χώρας

Επιπρόσθετα, στη Γεωπύλη έχουν ενταχθεί σύνολα δεδομένων αναφορικά με:

  • Επικαιροποιημένες Όμβριες Καμπύλες σε επίπεδο χώρας
  • Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
  • Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας που έχουν προκύψει απο την 1η Αναθεώρηση
  • Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας που έχουν προκύψει απο την 1η Αναθεώρηση

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω υπηρεσιών Απεικόνισης, Τηλεφόρτωσης και Αναζήτησης. Οι υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί με χρήση ανοιχτών προτύπων του OGC και πιο συγκεκριμένα των WMS, WFS, CSW αντίστοιχα.

Για την καλύτερη δυνατή χρήση της Γεωπύλης παρέχονται λεπτομερείς Οδηγίες Χρήσης.