Δράσεις διαβούλευσης 1ου Κύκλου

Στις 22/11/2012 ολοκληρώθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας και τα αποτελέσματά της αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (https://floods.ypeka.gr/). Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων δημοσιοποίησε την πλήρη Έκθεση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, τη σχετική βάση δεδομένων με τις ιστορικές και τις σημαντικές ιστορικές πλημμύρες και τα σχετικά γεωχωρικά δεδομένα για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας:

Παράλληλα, ανάρτηθηκε σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του ΥΠ ΕΝ με την ονομασία «Βάση Εισαγωγής Πλημμυρικών Συμβάντων», προκείμενου να καταγράφονται οι απαιτούμενες από την Οδηγία 2007/60/ΕΚ πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των πλημμυρικών συμβάντων που σημειώνονται στη χώρα μας από κάθε συναρμόδιο Φορέα ή Υπηρεσία.

Αναπτυχθηκε ειδικά διαμόρφωμένος ιστότοπος για τις Πλημμύρες στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://floods.ypeka.gr/).

Δημοσιοποιήθηκε πρόγραμμα Διαβούλευσης για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα με τον κατάλογο κοινωνικών εταίρων

Δημοσιοποιήθηκε ερωτηματολόγιο για τις ανάγκες διαβούλευσης για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα.

Στις 22/12/2015 πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση του ΣΔΚΠ της Λεκάνης Απορροής π. Έβρου στην Αλεξανδρούπολη

Στις 31/3/2017 δημοσιοποιήθηκαν οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας στην ιστοσελίδα floods.ypeka.gr για όλα τα ΥΔ της χώρας και ολοκληρώθηκε η ανάρτησή τους στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Νερού WISE (Water Information System for Europe)…………….,. Το ΥΠΕΝ γνωστοποίησε την ανάρτηση των χαρτών με Δελτίο Τύπου στις 6/4/2017.(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=4781&language=el-GR). Επίσης, η ΕΓΥ, με το υπ αριθ. πρωτ. 140977/29‐05‐2017 έγγραφό της, γνωστοποίησε στους φορείς την ολοκλήρωση και ανάρτηση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας.

Στις 14/7/2017 αναρτήθηκαν τα Προσχέδια των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στην ιστοσελίδα floods.ypeka.gr/, Με το από 17/7/2017 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), η ΕΓΥ γνωστοποίησε στις Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, την ανάρτηση των Προσχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Επίσης, η ΕΓΥ, με το υπ αριθμ. πρωτ. 141479/04‐08‐2017 έγγραφό της, γνωστοποίησε την ανάρτηση των Προσχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στις 25/8/2017 ολοκληρώθηκαν οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συνοδεύουν τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και η διαδικασία διαβούλευσής, ήταν σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ, υπ’ αριθμ. Οίκ. 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ΣΜΠΕ αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR) στις 15/12/2017.

Στις 17/1/2018 η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ,  γνωστοποίησε σε φορείς, την ανάρτηση του φακέλου της ΣΜΠΕ στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, για την διατύπωση γνώμης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Στις 29/1/2018 έγινε ανακοίνωση για τη δημοσιοποίηση των ΣΜΠΕ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252&locale=el-GR&language=en-US).

Για τη διαβούλευση των ΣΔΚΠ πραγματοποιήθηκαν 16 ημερίδες με τους εμπλεκόμενους φορείς και το ευρύ κοινό σε διαφορετικές πόλεις της χώρας την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2017.