Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

 1. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών, με βάση τους χάρτες επικινδυνότητας και κινδύνου πλημμύρας, καταρτίζουν, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και ενδεχομένως τις αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας τα οποία αφορούν τις ζώνες εκείνες που χαρακτηρίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ. 5 και 6) ως περιοχές δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας καθώς και για τις περιοχές που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ.1 εδ. α.2).
 2. Τα σχέδια διαχείρισης καταρτίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 και εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων και σύμφωνη γνώμη της ΕΓΥ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 3. Σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, καταρτίζεται ένα μόνο σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας ή μια δέσμη σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται σε επιμέρους λεκάνες απορροής, τα οποία συντονίζονται σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής του ποταμού.
 4. Τα σχέδια διαχείρισης περιλαμβάνουν:
  • τους βασικούς στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με έμφαση:
   • στη μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα, και
   • εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε πρωτοβουλίες που δεν αφορούν σε κατασκευαστικά έργα και δράσεις για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ή/και στη μείωση των πιθανοτήτων επέλευσης πλημμύρας. 
  • τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και
  • τα στοιχεία που παρατίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος του άρθρου 11.