Θεσμικό Πλαίσιο

Στις 18 Σεπ 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη νέα Κοινοτική Οδηγία ‘‘για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας’’ (Directive of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of flood risks). 

Στόχος της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ είναι η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας εστιάζοντας στη μείωση των δυνητικά αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα.

Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων / Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδια, σύμφωνα με την ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1108/21.07.2010), όπως ισχύει, για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007».

Οδηγία 2007/60/ΕΚ για τις Πλημμύρες

Η Οδηγία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007.

Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108 Β΄/2010) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο.

Κ.Υ.Α. 177772/924/2017 (ΦΕΚ 2140 Β΄/2017)

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 31822/1542/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1108 Β΄ /2010)» Ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο.