ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ – 2ος ΚΥΚΛΟΣ

Σε εφαρμογή του άρθρου 10 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και του άρθρου 9 της ΚΥΑ 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ 1108/Β/21-07-2010) όπως ισχύει με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την «Αξιολόγηση και Διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», δημοσιοποιούνται τα στοιχεία της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας.

(Α) 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (Έκθεση) 

(Β) Αρχεία γεωχωρικών δεδομένων των ιστορικών πλημμυρικών συμβάντων, των σημαντικών πλημμυρικών συμβάντων και των Αναθεωρημένων Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) σε μορφή shp και kml. (έκδοση 08/08/2021)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Τα σημεία των ιστορικών πλημμυρικών συμβάντων που δίνονται αρχεία (shp και kml) προέκυψαν από τις κεντροβαρικές συντεταγμένες των διοικητικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Δήμων, των Δημοτικών Ενοτήτων, των Δημοτικών Κοινοτήτων ή/και των Τοπικών Κοινοτήτων εντός των οποίων έχουν καταγραφεί πλημμύρες. Δεδομένου ότι τα διοικητικά όρια πολλές φορές εκτείνονται μεταξύ δύο διαφορετικών Υδατικών Διαμερισμάτων ή να περιλαμβάνουν εκτεταμένες θαλάσσιες περιοχές ενδέχεται ορισμένα σημεία των ιστορικών πλημμυρικών συμβάντων να φαίνονται εκτός των ορίων των Υδατικών Διαμερισμάτων ή/και εκτός της χερσαίας ζώνης που αναφέρονται.