ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ – 1ος ΚΥΚΛΟΣ

Περιεχόμενα

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΚΠ

Η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) περιλαμβάνει:

(α) καταγραφή των πλημμυρών οι οποίες σημειώθηκαν κατά το παρελθόν και είχαν αρνητικές επιπτώσεις στις ανθρώπινες ζωές, στις οικονομικές δραστηριότητες και στο περιβάλλον. Kαταχωρήθηκαν για το σύνολο της χώρας 1.627 πλημμυρικά γεγονότα σε 1.076 θέσεις

(β) εκτίμηση των συνεπειών των πλημμυρών που σημειώθηκαν στο παρελθόν στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την οικονομική δραστηριότητα λαμβανομένων υπόψη όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν το φαινόμενο της πλημμύρας και τις επιπτώσεις από την πλημμύρα

(γ) προσδιορισμό των σημαντικών ιστορικών γεγονότων με βάση τα τα παρακάτω κριτήρια:

  • Ύπαρξη ανθρώπινων θυμάτων
  • Ύψος χρηματικής αποζημίωσης (αποζημιώσεις ΕΛ.Γ.Α. για ζημιές στη γεωργία και ΥΑΣ για ζημιές σε οικισμούς)
  • Μέγεθος κατακλυζόμενης έκτασης

Στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας πραγματοποιήθηκε και εκτίμηση της Πιθανής Ανύψωσης της Μέσης Στάθμης Θάλασσας για την εκτίμηση πιθανών πλημμυρών από θάλασσα.

Λόγω της ιδιαιτερότητας των πλημμυρικών προβλημάτων στην ΛΑΠ Έβρου, προβλήματα τα οποία δυσχεραίνονται από τον διασυνοριακό χαρακτήρα της λεκάνης, εκπονήθηκε ξεχωριστή μελέτη κατάρτισης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τη ΛΑΠ Έβρου ώστε να εκτελεστούν κατά προτεραιότητα σε αυτήν οι δράσεις που προβλέπονται από την Οδηγία 2007/60/ΕΚ. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής εκπονήθηκε Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας στην ΛΑΠ Έβρου, η οποία αποτελεί επικαιροποίηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας που έγινε σε επίπεδο χώρας.