ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας – EL11

ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας – EL11

Το ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας, με έκταση 7321 km², ορίζεται από τα όρη Κερδύλια, Βερτίσκος, Κρούσια και Μπέλες στα Δυτικά, το Φαλακρό και τα Όρη Λεκάνης στα Ανατολικά‐Νοτιοανατολικά, τους Κόλπους του Ορφανού (ή Στρυμονικό) και της Καβάλας προς Νότο και την οροσειρά Μπέλες προς Βορρά. Οι κύριοι ποταμοί του ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας είναι ο π. Στρυμόνας και ο παραπόταμός του π. Αγγίτης. Δευτερεύοντες ποταμοί του ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας είναι οι π. Μπέλιτσα, Κρουσοβίτης και οι ανάντι παραπόταμοι του Αγγίτη. Ο Στρυμόνας είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Βαλκανικής χερσονήσου, με συνολικό μήκος ~ 400 km, από τα οποία τα 110 km βρίσκονται σε Ελληνικό έδαφος. Ο π. Στρυμόνας πηγάζει από το όρος Βίτοσα της Βουλγαρίας και ακολουθώντας πορεία νότια‐ανατολική (290 km στη Βουλγαρία), εισέρχεται στην Ελλάδα στην περιοχή του Προμαχώνα του Νομού Σερρών.

0
Λεκάνες Απορροής
0
Έκταση σε km²

Δομή Υδατικού Διαμερίσματος

Το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας έχει συνολική έκταση 7.320 km² και αποτελείται από μία Λεκάνη Απορροής του ποταμού Στρυμόνα.

ΛΑΠ Στρυμόνα (GR03)

Στο ΥΔ δεσπόζει από απόψεως επιφανειακών υδάτων ο π. Στρυμόνας και ο κύριος παραπόταμός του π. Αγγίτης. Τα υπόλοιπα υδατορεύματα του ΥΔ είναι πολύ μικρότερης δυναμικότητας και αφορούν τα ρεύματα που αποστραγγίζουν την κλειστή λεκάνη Οχυρού και τις παράκτιες περιοχές μεταξύ της εκβολής του Στρυμόνα και της Καβάλας, με κυριότερο το ρ. Μαρμαρά. Η μέση ετήσια προσφορά επιφανειακού νερού στο υδατικό διαμέρισμα, ανέρχεται σε 3.730 hm³, εκ των οποίων ποσοστό 40,6 % (1.514 hm³) προέρχεται από τους ίδιους πόρους του διαμερίσματος, ενώ το υπόλοιπο 59,4 % (2.216 hm³) προέρχεται από την εισροή νερού από τη Βουλγαρία μέσω του π. Στρυμόνα.

Κλίμα

Το μεγαλύτερο μέρος του ΥΔ είναι πεδινό, με τις πεδιάδες Σερρών και της Δράμας να συνιστούν το μεγαλύτερο τμήμα του. Το κλίμα στην παράκτια ζώνη χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό με ήπιους χειμώνες και ξηρά, θερμά καλοκαίρια, ενώ στην υπόλοιπη περιοχή ως μεσόθερμο‐μεσευρωπαϊκό με γενικά κρύους χειμώνες και δροσερά, υγρά καλοκαίρια. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής μεταβάλλεται από 500 έως 600 mm περίπου στα παράκτια και πεδινά, 600 ως 1000 mm στο εσωτερικό και υπερβαίνει τα 1000 mm στα ορεινά.

Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL 11) ΦΕΚ 2690 Β / 6.07.2018:

Για το ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. Στόχος ήταν ο υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη).

Η Τεχνική Έκθεση και οι Χάρτες που τη συνοδεύουν παρουσιάζονται παρακάτω:

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

  • GR11RAK0001 “ Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Απροβάλτας.“
  • GR11RAK0002 “ Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Νέα Περάμου.“
  • GR11RAK0003 “ Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Στρυμόνα και παραλίμνια ζώνης της Κερκίνης, χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Αγγίτη, συμπεριλαμβάνομένου του κάμπου των τεναγών Φιλίππων, και ρεμάτων Πηγαδούλι, Πλατανόρεμα και Μαρμαρά.“
  • GR11RAK0004 “Χαμηλή ζώνη άνω ρου Στρυμόνα αμέσως κατάντη των συνόρων. “
  • GR11RAK0005 “ Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Οχυρού.”

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

  • GR11RAK0001 “ Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Απροβάλτας.“
  • GR11RAK0002 “ Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Νέα Περάμου.“
  • GR11RAK0003 “ Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Στρυμόνα και παραλίμνια ζώνης της Κερκίνης, χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Αγγίτη, συμπεριλαμβάνομένου του κάμπου των τεναγών Φιλίππων, και ρεμάτων Πηγαδούλι, Πλατανόρεμα και Μαρμαρά.“
  • GR11RAK0004 “Χαμηλή ζώνη άνω ρου Στρυμόνα αμέσως κατάντη των συνόρων. “
  • GR11RAK0005 “ Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Οχυρού.”

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km² αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις με ευαίσθητες χρήσεις.

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για να δείτε τους χάρτες των διαθέσιμων πινακίδων πατήστε

Ο Xάρτης Tρωτότητας σε Eδαφική Dιάβρωση, απεικονίζει την εδαφική απώλεια σε t/h στο ΥΔ,
αποτέλεσμα της εφαρμογής του μοντέλου εδαφικής διάβρωσης RUSLE.
Ο χάρτης τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς,
αφορά το σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος και έχει συνταχθεί σε κλίμακα 1:250.000.

Ο χάρτης τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Στο Χάρτη Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας, παρουσιάζεται η αποτίμηση της τρωτότητας, όπως αυτή προέκυψε από τις δυνητικές επιπτώσεις που καταγράφηκαν στον πληθυσμό, στην οικονομική δραστηριότητα, στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά. Δημιουργήθηκε ένας (1) χάρτης για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη (πλημμύρες από ποτάμιες ροές), με κλίμακα 1:175.000.

Ο Χάρτη Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας, απεικονίζουν το αποτέλεσμα της συσχέτισης του βάθους και ταχύτητας ροής όπως αυτά προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Δημιουργήθηκαν τρεις (3) χάρτες για ποτάμιες ροές (ένας για κάθε περίοδο επαναφοράς Τ=50, 100, 1000 έτη) με κλίμακες 1:175.000.

Οι Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Οι Χάρτες Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας, απεικονίζουν το αποτέλεσμα της συσχέτισης των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων με την επικινδυνότητα της πλημμύρας. Δημιουργήθηκαν τρεις (3) χάρτες για ποτάμιες ροές (ένας για κάθε περίοδο επαναφοράς Τ=50, 100, 1000 έτη) με κλίμακες 1:175.000.

Οι Χάρτες Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Παραδοτέα μελέτης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ EL11: