Οδηγία 2007/60/ΕΚ για τις Πλημμύρες

Η Οδηγία της Ε.Ε. για τις πλημμύρες, η οποία θεσπίστηκε το 2007, αποσκοπεί στη μείωση και τη διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν οι πλημμύρες για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Η οδηγία διασφαλίζει ότι όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν συντονισμένη προσέγγιση στη διαχείριση των πλημμυρών.

1ος ΚΥΚΛΟΣ

ΑΡΧΙΚΑ ΣΔΚΠ ΛΑΠ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

2ος ΚΥΚΛΟΣ

1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΚΠ ΛΑΠ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η προσέγγιση σε στάδια που προβλέπει η Οδηγία

προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας

περιοχές δυνητικά σημαντικού κινδύνου πλημμύρας

χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας

χάρτες κινδύνων πλημμύρας

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Υδατικά Διαμερίσματα
0
Λεκάνες Απορροής
0
km² Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας
0

Από το έτος 1980 στην Ευρώπη

Περίπου 1.500

Πλημμυρικά συμβάντα

Περισσότεροι από 4.300

Θανάτοι

Πάνω από 170 δις €

σε οικονομικές ζημιές