Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Αρχική

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜEΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΥΔ EL01

ΑΡΘ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Π01

Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας

Π02

Όμβριες καμπύλες

Π03

Έκθεση αυτοψιών στις θέσεις όπου έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν σημαντικές πλημμύρες αλλά δεν περιλαμβάνονται στις ΖΔΥΚΠ

Π04

Πλημμυρικά Υδρογραφήματα

Π05

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Π06

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας - Μη Τεχνική Έκθεση

Π07

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας - Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ

Π08

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Π09

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας - Μη Τεχνική Έκθεση

Π10

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας - Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ

Π11

Κατάλογος Αρμοδίων Αρχών

Π12

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π13

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα - Μη Τεχνική Έκθεση

Π14

Έκθεση επίδρασης κλιματικής αλλαγής στην Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας

Π15

Πρόγραμμα διαβούλευσης ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π16

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π17

Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης

Π18

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π19

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα - Μη Τεχνική Έκθεση

Π20

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα - Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜEΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΥΔ EL02

ΑΡΘ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Π01

Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας

Π02

Όμβριες καμπύλες

Π03

Έκθεση αυτοψιών στις θέσεις όπου έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν σημαντικές πλημμύρες αλλά δεν περιλαμβάνονται στις ΖΔΥΚΠ

Π04

Πλημμυρικά Υδρογραφήματα

Π05

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Π06

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας - Μη Τεχνική Έκθεση

Π07

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας - Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ

Π08

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Π09

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας - Μη Τεχνική Έκθεση

Π10

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας - Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ

Π11

Κατάλογος Αρμοδίων Αρχών

Π12

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π13

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα - Μη Τεχνική Έκθεση

Π14

Έκθεση επίδρασης κλιματικής αλλαγής στην Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας

Π15

Πρόγραμμα διαβούλευσης ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π16

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π17

Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης

Π18

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π19

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα - Μη Τεχνική Έκθεση

Π20

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα - Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜEΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΥΔ EL04

ΑΡΘ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Π01

Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας

Π02

Όμβριες καμπύλες

Π03

Έκθεση αυτοψιών στις θέσεις όπου έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν σημαντικές πλημμύρες αλλά δεν περιλαμβάνονται στις ΖΔΥΚΠ

Π04

Πλημμυρικά Υδρογραφήματα

Π05

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Π06

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας - Μη Τεχνική Έκθεση

Π07

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας - Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ

Π08

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Π09

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας - Μη Τεχνική Έκθεση

Π10

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας - Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ

Π11

Κατάλογος Αρμοδίων Αρχών

Π12

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π13

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα - Μη Τεχνική Έκθεση

Π14

Έκθεση επίδρασης κλιματικής αλλαγής στην Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας

Π15

Πρόγραμμα διαβούλευσης ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π16

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π17

Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης

Π18

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π19

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα - Μη Τεχνική Έκθεση

Π20

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα - Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜEΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΥΔ EL03

ΑΡΘ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Π01

Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας

Π02

Όμβριες καμπύλες

Π03

Έκθεση αυτοψιών στις θέσεις όπου έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν σημαντικές πλημμύρες αλλά δεν περιλαμβάνονται στις ΖΔΥΚΠ

Π04

Πλημμυρικά Υδρογραφήματα

Π05

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Π06

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας - Μη Τεχνική Έκθεση

Π07

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας - Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ

Π08

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Π09

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας - Μη Τεχνική Έκθεση

Π10

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας - Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ

Π11

Κατάλογος Αρμοδίων Αρχών

Π12

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π13

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα - Μη Τεχνική Έκθεση

Π14

Έκθεση επίδρασης κλιματικής αλλαγής στην Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας

Π15

Πρόγραμμα διαβούλευσης ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π16

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π17

Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης

Π18

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π19

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα - Μη Τεχνική Έκθεση

Π20

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα - Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜEΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΥΔ EL05

ΑΡΘ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Π01

Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας

Π02

Όμβριες καμπύλες

Π03

Έκθεση αυτοψιών στις θέσεις όπου έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν σημαντικές πλημμύρες αλλά δεν περιλαμβάνονται στις ΖΔΥΚΠ

Π04

Πλημμυρικά Υδρογραφήματα

Π05

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Π06

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας - Μη Τεχνική Έκθεση

Π07

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας - Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ

Π08

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Π09

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας - Μη Τεχνική Έκθεση

Π10

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας - Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ

Π11

Κατάλογος Αρμοδίων Αρχών

Π12

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π13

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα - Μη Τεχνική Έκθεση

Π14

Έκθεση επίδρασης κλιματικής αλλαγής στην Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας

Π15

Πρόγραμμα διαβούλευσης ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π16

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π17

Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης

Π18

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα

Π19

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα - Μη Τεχνική Έκθεση

Π20

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα - Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.