Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Χάρτες Eπικινδυνότητας Πλημμύρας

Σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα και για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας που καθορίστηκαν κατά τη διαδικασία της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ), καταρτίστηκαν Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (Άρθρο 5).

Στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας εμφαίνονται οι ζώνες που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια:

Πλημμύρες από εσωτερικά ύδατα (ποτάμια, λίμνες)

  • πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης ή σενάρια ακραίων φαινόμενων (επιλέγεται περίοδος επαναφοράς 1000 χρόνια),
  • πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης (επιλέγεται περίοδος επαναφοράς 100 χρόνια),
  • πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης δηλαδή συχνά φαινόμενα (επιλέγεται περίοδος επαναφοράς 50 χρόνια).

Στα σημαντικότερα υδατορέματα, επιπλέον, γίνεται ανάλυση ευαισθησίας με εξέταση σεναρίων «ευμενών» και «δυσμενών» συνθηκών για τις τρεις περιόδους επαναφοράς 50, 100 και 1.000 έτη. Στην πράξη, τα σενάρια αυτά λαμβάνουν υπόψη το εύρος αβεβαιότητας στις εκτιμήσεις της βροχόπτωσης σχεδιασμού, αλλά και στις υποθέσεις που γίνονται σχετικά με τις συνθήκες αρχικής υγρασίας του εδάφους.

Πλημμύρες από θάλασσα (εξετάζονται στα ΥΔ όπου η ανύψωση της Μέσης Στάθμης Θάλασσας υπολογίζεται μεγαλύτερη από 1.0 m)

  • πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης (επιλέγεται περίοδος επαναφοράς 100 χρόνια)
  • πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης (επιλέγεται περίοδος επαναφοράς 50 χρόνια).

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:25.000 για όλα τα πλημμυρικά σενάρια που εξετάζονται. Στους Χάρτες απεικονίζεται: η επιφάνεια κατάκλυσης, το μέγιστο βάθος νερού, η μέγιστη ταχύτητα ροής και πίνακας με τους χρόνους άφιξης και παραμονής του πλημμυρικού κύματος σε σημεία ενδιαφέροντος εντός των περιοχών που κατακλύζονται, Επίσης απεικονιζονται oι ΖΔΥΚΠ, oι οικισμοί, τεχνικά έργα επί των υδατορευμάτων (γέφυρες, οχετοί, φράγματα, αναχώματα) και στα μεγάλα ποτάμια σημειώνεται το όριο της πλημμύρας που αντιστοιχεί σε ευμενείς συνθήκες (πράσινη γραμμή) και δυσμενείς συνθήκες (κόκκινη γραμμή).

 

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.