Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Έβρου (GR10)

 

Χάρτες Επικινδυνότητας & Κινδύνων Πλημμύρας

 Οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν για τις προσδιορισμένες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας:

  • GR12RAK0002 “Παρόχθιες περιοχές νοτίως Νέας Βύσσας και Δέλτα ποταμού Έβρου”,
  • GR12RAK0004 “Περιοχές Β. Έβρου και Άρδα”, και
  • GR12RAK0003 “Περιοχές δυτικά Χ. Λουτρού”.

Οι περιοχές αυτές ανήκουν στη λεκάνη απορροής Έβρου [EL1210] του Υ.Δ. Θράκης [EL12]. Η λεκάνη απορροής Έβρου [EL1210] αποτελεί το ελληνικό τμήμα της διασυνοριακής λεκάνης απορροής του ποταμού Έβρου. Περιλαμβάνει επίσης ορισμένα μικρότερα τοπικά υδατορεύματα.

Οι Χάρτες εξετάζουν δύο αιτίες πλημμύρας: η πρώτη είναι η πλημμύρα από ποτάμιες ροές και η δεύτερη η πλημμύρα λόγω ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας.

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές καταρτίζονται για τρία πλημμυρικά σενάρια:

- πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ =1.000 ετών

- πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ = 100 ετών, και

- πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ =20 και Τ = 50 ετών.

Λόγω του μεγέθους της λεκάνης και της πολυπλοκότητας των παραγόντων που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του πλημμυρικού φαινομένου, έχουν προσδιοριστεί ένα βασικό και τρία εναλλακτικά υδρολογικά σενάρια με επιπρόσθετες πληροφορίες για την αξιολόγηση του πλημμυρικού κινδύνου. Το βασικό σενάριο προσδιορίζεται για όλες τις περιόδους επαναφοράς, ενώ τα εναλλακτικά για συγκεκριμένες εξ αυτών.

Στο βασικό σενάριο (ScIa) ο μεγαλύτερος όγκος υδάτων προέρχεται από τον κυρίως π. Έβρο, με ανάλογη εισροή από τον π. Άρδα, για τις διάφορες πιθανότητες εμφάνισης. Τα εναλλακτικά σενάρια είναι:

- ScIb: επαύξηση της πλημμύρας υψηλής πιθανότητας υπέρβασης στον π. Έβρο λόγω απότομης και σημαντικής εισροής υδάτων από τον π. Άρδα, οφειλόμενης σε υπερχείλιση των φραγμάτων στο έδαφος της Βουλγαρίας

- ScII: πλημμύρα μέσης πιθανότητας υπέρβασης οφειλόμενη κυρίως στον π. Ερυθροπόταμο και τον π. Εργίνη, και

- ScIII: επαύξηση της πλημμύρας μέσης πιθανότητας υπέρβασης στον κυρίως π. Έβρο, λόγω τυχαίας θραύσης μικρού φράγματος στη Βουλγαρία.

Για όλα τα σενάρια γίνεται η παραδοχή (η οποία έχει στηριχθεί στα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα) ότι η μέγιστη παροχή του Άρδα και του κυρίως ποταμού Έβρου συμπίπτουν χρονικά στη συμβολή τους.

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας από τη θάλασσα καταρτίζονται για:

- πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ = 100 ετών, και

- πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ = 50 ετών

Η ορθή ερμηνεία των χαρτών προϋποθέτει την παράλληλη ανάγνωση του Τεύχους του Σταδίου Β’, όπου αναγράφονται οι παραδοχές με τις οποίες έγινε η παραγωγή τους και αναλύονται τα σχετικά αποτελέσματα

Οι Σχετικές τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τους Χάρτες παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Το Τεύχος του Β’ Σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λ.Α. π. Έβρου – Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» [Π02-Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας - Τεχνική Έκθεση GR10_V2.pdf]

Τα Παραρτήματα του Τεύχους του Β’ Σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λ.Α. π. Έβρου – Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» [Π02.1-Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας - Παραρτήματα]

 

      

 

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.