Η Σελίδα είναι ακόμα υπό κατασκευή
Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Ευρωπαική Ένωση
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Διαβούλευση

Η Οδηγία και η ΚΥΑ ενσωμάτωσής της στο ελληνικό δίκαιο, προβλέπουν ότι θα πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση και ενεργός συμμετοχή του κοινού σε όλα τα στάδια εφαρμογής.

Συγκεκριμένα προβλέπονται (άρθρο 10 Οδηγίας):

10(1): τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις κινδύνων πλημμύρας, οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας, οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας και τα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας να καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό.

10(2): Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην κατάρτιση, την επανεξέταση και την ενημέρωση των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας.

Δράσεις διαβούλευσης

Στις 22/11/2012 ολοκληρώθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας και τα αποτελέσματά της αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (http://floods.ypeka.gr/). Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων δημοσιοποίησε την πλήρη Έκθεση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, τη σχετική βάση δεδομένων με τις ιστορικές και τις σημαντικές ιστορικές πλημμύρες και τα σχετικά γεωχωρικά δεδομένα για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας:

Παράλληλα, ανάρτησε σύνδεσμο με την ονομασία «Βάση Εισαγωγής Πλημμυρικών Συμβάντων», προκείμενου να καταγράφονται οι απαιτούμενες από την Οδηγία 2007/60/ΕΚ πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των πλημμυρικών συμβάντων που σημειώνονται στη χώρα μας από κάθε συναρμόδιο Φορέα ή Υπηρεσία.

Στις 31/3/2017 πραγματοποιήθηκε η δημοσιοποίηση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας στην ιστοσελίδα των Σχεδίων Διαχείρισης για όλα τα ΥΔ της χώρας. Το ΥΠΕΝ γνωστοποίησε την ανάρτηση των χαρτών με Δελτίο Τύπου στις 6/4/2017 (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=4781&language=el-GR). Επίσης, η ΕΓΥ, με το υπ αριθ. πρωτ. 140977/29‐05‐2017 έγγραφό της, γνωστοποίησε στους φορείς την ολοκλήρωση και ανάρτηση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας.

Στις 21/1/2016 έγινε η πρώτη ανάρτηση των Χαρτών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Νερού WISE (Water Information System for Europe), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, που περιλάμβανε τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Η τελική υποβολή των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας στο WISE πραγματοποιήθηκε στις 30/9/2016.

Στις 14/7/2017 αναρτήθηκαν τα Προσχέδια των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στην ιστοσελίδα των Σχεδίων Διαχείρισης (http://floods.ypeka.gr/index.php/sxedia-diaxeirisis/anat-makedonia-gr11), Με το από 17/7/2017 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), η ΕΓΥ γνωστοποίησε στις Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, την ανάρτηση των Προσχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Επίσης, η ΕΓΥ, με το υπ αριθμ. πρωτ. 141479/04‐08‐2017 έγγραφό της, γνωστοποίησε την ανάρτηση των Προσχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στις 25/8/2017 ολοκληρώθηκαν οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συνοδεύουν τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και η διαδικασία διαβούλευσής, ήταν σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ, υπ’ αριθμ. Οίκ. 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ΣΜΠΕ αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR) στις 15/12/2017.

Στις 17/1/2018 η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ,  γνωστοποίησε σε φορείς, την ανάρτηση του φακέλου της ΣΜΠΕ στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, για την διατύπωση γνώμης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Στις 29/1/2018 έγινε ανακοίνωση για τη δημοσιοποίηση των ΣΜΠΕ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252&locale=el-GR&language=en-US).

Για τη διαβούλευση των ΣΔΚΠ πραγματοποιήθηκαν ημερίδες. Την περίοδο από χ//χχ έως ΧΧ πραγματοποιήθηκαν συνολικά ΧΧ ημερίδες.

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.