Ανατ. Στερεά Ελλάδα (GR07)

 

1. Σύντομη περιγραφή ΥΔ Ανατ. Στερεάς Ελλάδας (GR07)

2. Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας

3. Όμβριες Καμπύλες

4. Έκθεση αυτοψιών στις θέσεις όπου έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν σημαντικές πλημμύρες αλλά δεν περιλαμβάνονται στις ΖΔΥΚΠ

5. Πλημμυρικά Υδρογραφήματα

6. Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας

7. Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας

8. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας

9. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

10. Διαβούλευση