Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας

 

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (Flood Risk Maps) αφορούν στις 7 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) για τις Λεκάνες Απορροής του οροπεδίου Τρίπολης (GR30), των Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (GR31) και του ποταμού Ευρώτα (GR33) που ανήκουν στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου (ΥΔ 03). Οι ΖΔΥΚΠ του ΥΔ 03 όπως καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012) είναι οι παρακάτω:

  • GR03RAK0001: Χαμηλή ζώνη π. Ευρώτα (περιοχές οικισμών Σκάλας, Έλους)
  • GR03RAK0002: Κοιλάδα π. Ευρώτα στο ύψος της Σπάρτης
  • GR03RAK0003: Πεδινή περιοχή Άστρους
  • GR03RAK0004: Χαμηλή ζώνη π. Ράδου
  • GR03RAK0005: Οροπέδιο Τρίπολης
  • GR03RAK0006: Πεδιάδα Άργους-Ναυπλίου-Δρεπάνου
  • GR03RAK0007: Πεδινή περιοχή Βλαχέρνας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν για πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς 1000 ετών ενώ έχουν εξεταστεί οι πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς 50 ετών και οι πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς 100 ετών. Οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας αντιστοιχούν στην αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα (Flood Vulnerability) δηλαδή για μια πλημμύρα που τα όριά της εκτείνονται όσο τα όρια της μέγιστης πλημμύρας για Τ=1000 έτη και το βάθος ροής είναι >2μ. Επιπλέον, δίνονται Χάρτες αποτίμησης των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα Εκ (Flood Vulnerability), βαθμός επιρροής έντασης πλημμύρας ΒΑ(Τ) (Hazard), συνολική αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας ΕπΑ(Τ) και αξιολόγηση σε τρωτότητα από διάβρωση εδαφών.

Στους χάρτες κινδύνων πλημμύρας και εντός της ζώνης πλημμύρας απεικονίζονται οι χρήσεις γης - οικονομικές δραστηριότητες, οι βιομηχανίες, έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, ο ενδεικτικός θιγόμενος πληθυσμός, ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ, σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, προστατευόμενες περιοχές, οικισμοί κτλ.

Για το υπόβαθρο των χαρτών, έχουν χρησιμοποιηθεί οι  έγχρωμοι ορθοφωτοχάρτες της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. της περιόδου 2007-2009 κλίμακας 1:5000 και αποτελούν το πλέον πρόσφατα ενημερωμένο χαρτογραφικό υλικό, με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση.

  Οι Xάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καθώς και οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις που τους συνοδεύουν παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους: