Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

 

  • Προσχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας που καταρτίστηκε για το ΥΔ 12 εκτός της λεκάνης απορροής του π. Έβρου σύμφωνα με το Παράρτημα Α της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 1108/21.07.2010) : [II_1_P12_GR12.pdf (4.3ΜΒ)] 

 

  • Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Ελληνικού Τμήματος της Λεκάνης Απορροής του π. Έβρου : [Π3-ΣΔΚΠ GR10_V1.pdf (3.1ΜΒ)]