Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας

 

Η συλλογή πληροφοριών για πλημμυρικά φαινόμενα έγινε, σε επίπεδο χώρας, στο πλαίσιο της «Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας» η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί (22-11-2012). Όλα τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

Η ΕΓΥ προσδιόρισε τον κατάλογο των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα στάδια διαχείρισης του κινδύνου και των καταστροφών, δηλαδή πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση, και απευθύνθηκε:

 • στους κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ), απευθείας, μέσω αλληλογραφίας ή επιτόπου επισκέψεων για τη συλλογή καταγραφών ιστορικών πλημμυρικών γεγονότων

 • στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες για τη συλλογή δεδομένων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τους Δήμους εντός των περιοχών αρμοδιότητάς τους.

Αναλυτικά, οι πηγές πληροφορίας ήταν:

 • Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), που παρείχε ποσοτικά στοιχεία αποζημιώσεων λόγω καταστροφών αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

 • Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ), που παρείχε ποσοτικά στοιχεία αποζημιώσεων λόγω καταστροφής οικιακών συσκευών και υποδομών.

 • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που διαθέτει αρχεία καταγραφής πλημμυρικών συμβάντων υψηλής γεωγραφικής διακριτότητας τα οποία αποτελούν ποιοτική ένδειξη της έκτασης των ζημιών από πλημμύρες και χρησιμεύουν για τη διασταύρωση άλλων πηγών.

 • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), με αρχεία για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πλημμυρών τα οποία χρησιμεύουν για την κατανόηση των αιτίων, των μηχανισμών και των αποτελεσμάτων των πλημμυρών.

 • Οι κατά τόπους Περιφέρειες, με στοιχεία αλληλογραφίας που άπτονται πολλών παραμέτρων των πλημμυρών, όπως το ιστορικό των φαινομένων, τα κατασκευασμένα έργα άμεσης ανακούφισης των περιοχών και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα αρχεία της ΓΓΠΠ.

 • Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας και λοιπές υδραυλικές και υδρολογικές μελέτες ή σχετικές πανεπιστημιακές εργασίες και δημοσιεύσεις, όπου είναι διαθέσιμες.

 • Στοιχεία από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Κατά την εκπόνηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω κριτήρια για την αξιολόγηση των πλημμυρικών γεγονότων σε όλη την ελληνική επικράτεια:

 • ύπαρξη ανθρώπινων θυμάτων

 • ύψος χρηματικής αποζημίωσης, σε τρέχουσες τιμές (όπως καταβλήθηκε στο χρόνο αποζημίωσης) με βάση τα αρχεία ΕΛΓΑ για ζημιές στη γεωργία και ΥΑΣ για ζημιές σε οικισμούς.

 • μέγεθος κατακλυζόμενης έκτασης, σε στρέμματα, με βάση τις καταγραφές του ΕΛΓΑ

Η κατηγοριοποίηση της σημαντικότητας των ιστορικών πλημμυρών έγινε με βάση τα όρια του ακόλουθου Πίνακα. Ως σημαντικά ιστορικά γεγονότα ορίστηκαν αυτά που εμπίπτουν για οποιοδήποτε από τα τρία κριτήρια στις κατηγορίες «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή».

Σημαντικότητα πλημμύρας Ανθρώπινα θύματα Αποζημίωση (€) Έκταση (στρέμματα)
Χαμηλή    < 50.000  < 2.000
Μέση    50.000-200.000  2.000-5.000
Υψηλή    200.000-500.000  5.000-10.000
Πολύ υψηλή  >=1  > 500.000  >

 

Η έκθεση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας από τη θάλασσα και της Εκτίμησης της Πιθανής Ανύψωσης της για την Αξιολόγηση της Επικινδυνότητας τους επισυνάπτετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

«Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας από την Θάλασσα και Εκτίμηση της Πιθανής Ανύψωσnς για την Αξιολόγηση της Επικινδυνότητας τους»

Αποδοχή των cookies. Το floods.ypeka.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Συμφωνώ Διαφωνώ