Μεθοδολογίες - Εργαλεία

 

  • Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ
  • Μεθοδολογία εκτίμησης αριθμού καμπύλης απορροής CN
  • Μεθοδολογία εκτίμησης Τρωτότητας και Κινδύνου Πλημμύρας
  • Μεθοδολογία αξιολόγησης τρωτότητας σε διάβρωση εδαφών