Πρόσφατες Αναρτήσεις

Στις 18/07/2017 αναρτήθηκε:

Η έναρξη της Διαβούλευσης των Προσχεδίων των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Στις 14/07/2017 αναρτήθηκαν:

Τα Προσχέδια των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων.

Στις 31/3/2017 αναρτήθηκαν:

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισματών.

Στις 23/12/2016 αναρτήθηκαν:

Τα Κείμενα, Τεύχη και Χάρτες των Όμβριων καμπυλών για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων.

Στις 04/08/2016 αναρτήθηκε:

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης (GR12)

Για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΒΡΟΥ:

        Το Τεύχος του Γ΄ Σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λ.Α. π. Έβρου – Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» :  Οριστικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Ελληνικού Τμήματος της Λεκάνης Απορροής του π. Έβρου [Π3-Οριστικό σχέδιο ΣΔΚΠ GR10_V1.pdf (3.1ΜΒ)]

      Ο πίνακα 8.2. Προετεινόμενα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λ.Α.Π. Έβρου» [Πίνακας Μέτρων  ΣΔΚΠ 'Εβρου_V4_Τελικό.pdf (0.4ΜΒ)]

       Το Τεύχος της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης της μελέτης «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λ.Α. π. Έβρου» [Έκθεση_Αποτελεσμάτων_Διαβούλευσης_v1.pdf (1.3MB)]

Στις 21/12/2015 αναρτήθηκε:

Η 2η έκδοση του Πίνακα των Προτεινομένων μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λ.Α.Π. Έβρου

Στις 17/12/2015 αναρτήθηκαν:

Η πρόσκληση και το πρόγραμμα της ΗΜΕΡΙΔΑΣ για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής π. Έβρου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

Στις 8/12/2015 αναρτήθηκε:

η  2η έκδοση του Προσχεδίου ΣΔΚΠ Έβρου μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που ελήφθησαν κατά την συνάντηση διαβούλευσης στην Αλεξ/πολη στις 19/11.

Στις 19/11/2015 αναρτήθηκαν:

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης (GR12)

Για το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΒΡΟΥ:

           Το Τεύχος του Γ΄ Σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λ.Α. π. Έβρου – Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ: Τεύχος ΙΙΙ Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Ελληνικού Τμήματος της Λεκάνης Απορροής του π. Έβρου» [Π3-Προσχέδιο ΣΔΚΠ GR10_V2.pdf (2.7ΜΒ)]

           Ο πίνακας 8.2. Προετεινόμενα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λ.Α.Π. Έβρου» [Πίνακας Μέτρων GR10_V1.pdf (0.3ΜΒ)]

          Το Τεύχος του Γ΄ Σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λ.Α. π. Έβρου – Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ: ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ (GR10/Σ3/Τ3/V1)» [SMPE_FLOODS EVROS.pdf (10ΜΒ)]