ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Έναρξη της Διαβούλευσης των Προσχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Παράρτημα Α της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της Κ.Υ.Α Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 1108/21.07.2010) για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων.

Για την καταχώρηση παρατηρήσεων και διορθώσεων επί των Προσχεδίων, μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα [Διορθώσεις επί των κειμένων ΣΔΚΠ.doc] και να την αποστείλλετε στην υπηρεσία στα e-mail : a.pardali@prv.ypeka.gr και p.gagari@prv.ypeka.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα e-mail:                       k.nika@prv.ypeka.gr και ginimaria3@prv.ypeka.gr.

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 22/12/2015 για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής π. Έβρου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

Πρόσκληση στην ΗΜΕΡΙΔΑ 22/12/2015

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22/12/2015

Έκθεση  Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης της μελέτης : Σχεδίο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λεκάνης Απορροής π. Έβρου [Έκθεση_Αποτελεσμάτων_Διαβούλευσης_v1.pdf ]