Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

 

  •  Προσχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας που καταρτίστηκε σύμφωνα με το Παράρτημα Α της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 1108/21.07.2010) : [GR01_P12-T1.pdf (36.2MB)]